MỌI THỨ BẮT ĐẦU

TỪ HÀNG TRIỆU NĂM VỀ TRƯỚC

Ở ĐỘ SÂU 460M DƯỚI LÒNG ĐẤT

MẠCH NƯỚC THẨM THẤU QUA TẦNG TRẦM TÍCH MIOCEN HÌNH THÀNH CÁCH ĐÂY HÀNG TRIỆU NĂM

TẠO THÀNH MỎ NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN MIOCEN

GIÀU KHOÁNG CHẤT, NỒNG ĐỘ PH KIỀM TỰ NHIÊN VÀ HÀM LƯỢNG BICARBONATE
ỔN ĐỊNH

ĐƯỢC BAO PHỦ MỘT LỚP ĐẤT SÉT DÀY BÊN NGOÀI

BẢO VỆ TOÀN BỘ MỎ NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN MIOCEN, TRÁNH KHỎI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG

GIỮ LẠI NGUYÊN VẸN GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI CỦA MỎ NƯỚC

CUNG CẤP KHOÁNG VI LƯỢNG CHO CƠ THỂ. NỒNG ĐỘ PH TỰ NHIÊN GIÚP KIỀM HOÁ MÔI TRƯỜNG AXIT, KÍCH THÍCH TIÊU HOÁ NHỜ CÓ HÀM LƯỢNG BICARBONATE ỔN ĐỊNH

TẶNG PHẨM TỪ THIÊN NHIÊN

TỰ ĐỘNG HOÁ ĐÓNG CHAI TẠI NGUỒN, ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ